قصه

رفتم به کنار رود
 سر تا پا مست
 رودم به هزار قصه میبرد ز دست
 چون قصه درد خویش با او گفتم
 لرزید و رمید و رفت و نالید و شکست

/ 0 نظر / 15 بازدید