غبار بیابان

بیابان تا بیابان در غبار است
 چراغ چشم ها در انتظار است
 بار هر بیابان را سواری است
 غبار این بیابان بی سوار است

/ 0 نظر / 10 بازدید